Algemene voorwaarden 

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

 • • Swizzl: de opdrachtnemer. Swizzl is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer: 66064007. 
 • • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een rechtspersoon en gebruik maakt van de diensten op deze website of aan wie Swizzl een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 
 • • Websites: verzameling van de bij elkaar horende pagina`s op internet, aldus www.swizzl.nl.
 • • Opdracht: iedere op grond van deze overeenkomst te verrichten of verrichte werkzaamheid/dienst alsmede de daarbij behorende resultaten en eventueel materialen die bestemd zijn voor een Opdrachtgever. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het leveren van coaching, trainingen en workshops, evenals advieswerkzaamheden in freelance/interim vorm.
 • • Overeenkomst: de inhoud van deze algemene voorwaarden, de inhoud van de privacyverklaring en de persoonlijke gegevens van Opdrachtgever alsmede de schriftelijke afspraken mbt de dienst tussen partijen, de ontvangstbevestiging en/of enige andere gegevens conform deze algemene voorwaarden gesteld. 
 • • Intellectuele eigendom: onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland en elders. 
 • • Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 
 • • Dagen: alle dagen van de week; maandag tot en met zondag. 
 • • Partij: iedere partij bij deze overeenkomst. 

Artikel 2 Algemene voorwaarden en toepasselijkheid

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Swizzl en Opdrachtgever. 
 2. 2. Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaard en behouden van een offerte en/of overeenkomst waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden. 
 3. 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Swizzl voor de uitvoering waarvan door Swizzl derden dienen te worden betrokken. 
 4. 4. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 5. 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
 6. 6. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk (kan ook via elektronische weg) tussen partijen zijn overeengekomen. 
 1. 7. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen. 
 2. 8. Indien Swizzl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Swizzl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 3 Offertes 

 1. 1. Een verstuurde offerte van Swizzl is tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij Swizzl anders aangeeft. 
 2. 2. Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, dan kan aan de offerte opgenerlei wijze enig recht worden ontleend. 
 3. 3. Indien Opdrachtgever een offerte aanvaardt, dan behoudt Swizzl het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen. 
 4. 4. Swizzl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 5. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Swizzl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 6. 6. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt dan is Swizzl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Swizzl anders aangeeft. 
 7. 7. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 8. 8. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst 

 1. 1. De overeenkomst tussen Swizzl en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat:
  • a. een overeenkomst, aanbieding of offerte wordt ondertekend door Opdrachtgever of de schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever wordt bevestigd. Onder deze schriftelijke bevestiging kan ook een e-mail worden verstaan. 
  • b. Swizzl op verzoek van Opdrachtgever start met de uitvoering van zijn werkzaamheden. 
  • 2. De aanvraag voor de werkzaamheden door Opdrachtgever, wordt geacht gedaan te worden door een bevoegd persoon/vertegenwoordiger van Opdrachtgever.
  • 3. Opdrachtgever heeft ook de mogelijkheid vrijblijvend een vraag via de website en/of een e-mail te sturen naar Swizzl. Swizzl zal deze beantwoorden door te reageren via het opgegeven e-mailadres van Opdrachtgever. Er is in dit geval geen overeenkomst tot stand gekomen. Een overeenkomst komt tot stand op de wijze zoals onder lid 1 ten 2 van dit artikel beschreven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
  • 4. Alle gegevens, veronderstellingen, berekeningen, materialen, bescheiden etc. maken deel uit van de overeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
  • 5. Indien Swizzl een aanbetaling verlangt komt de overeenkomst niet tot stand zolang Opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan. Swizzl heeft het recht de totstandkoming van de overeenkomst op te schorten totdat zij de aanbetaling van Opdrachtgever daadwerkelijk ontvangen heeft. 
  • 6. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen geen rechten worden ontleend. 
  • 7. Swizzl is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een opdracht te weigeren. 
  • 8. De overeenkomst tussen Swizzl en Opdrachtgever is voor bepaalde tijd, zoals is omschreven in de offerte, tevens zijnde opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Communicatie 

 1. 1. Iedere communicatie tussen partijen kan elektronisch geschieden behoudens voorzover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. 
 2. 2. De door Swizzl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. 
 3. 3. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de emailbox van Opdrachtgever komt dit voor risico van Opdrachtgever, ook indien de emailbox bij een derde is gehuisvest. 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst 

 1. 1. Swizzl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
 2. 2. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden en het beoogde resultaat, is sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van Swizzl. De inspanningsverplichting houdt in dat Swizzl geen garanties afgeeft ten aanzien van haar diensten en/of werkzaamheden. 
 3. 3. Is voor de uitvoering of levering van bepaalde werkzaamheden en/of diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever, Swizzl schriftelijk in gebreke te stellen. Swizzl dient daarbij een redelijke termijn te worden gegeven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 
 4. 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Swizzl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 5. 5. Indien door Swizzle of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de dienst, werkzaamheden verrichten, draagt Opdrachtgever de kosten hiervoor. 
 6. 6. Wanneer een levering onjuistheden bevat die zijn terug te voeren op onjuiste of onvolledige informatie van de zijde van Opdrachtgever, dan kan Opdrachtgever de levering niet op die gronden weigeren. 
 7. 7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Swizzl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Swizzl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Swizzl zijn verstrekt, heeft Swizzl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn resp. leveringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Swizzl ter beschikking heeft gesteld. 
 8. 8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle verstrekte gegevens vrij zijn van auteursrechten. Opdrachtgever vrijwaart Swizzl voor eventuele aanspraken door derden. 

Artikel 7 Wijzigingen, tarieven en prijsverhogingen 

 1. 1. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Swizzl. 
 2. 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Swizzl gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Swizzle op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 
 3. 3. Indien het noodzakelijk is om de overeenkomst tussentijds te wijzigen door toedoen van Opdrachtgever, dan kan Swizzle de overeenkomst wijzigen indien de kwaliteit van de uitvoering van de overeenkomst dit vergt. 
 4. 4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Swizzle niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Swizzle het recht te vorderen dat die inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft. 
 5. 5. Indien Swizzl met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Swizzl niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 
 6. 6. Swizzl heeft vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering de van de werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een door Swizzl naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen voorschot voor te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. 
 7. 7. Over alle door Opdrachtgever aan Swizzl verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting (21%) afzonderlijk in rekening gebracht. 

Artikel 8 Betaling en kosten

 1. 1. Betaling voor onder meer de dienst coaching één op één dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Swizzl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 
 2. 2. Facturen worden door Swizzl per e-mail gestuurd. 
 3. 3. Swizzl is gerechtigd om periodiek te factureren. Na voorafgaande schriftelijke aankondiging is Swizzl tevens gerechtigd om op basis van voorschotten te declareren waarbij verrekeningen achteraf zullen plaatsvinden. 
 4. 4. Opdrachtgever dient voor een bootcamp met live workshop of een online bootcamp 14 dagen voor aanvang van de bootcamp 50% van de overeengekomen prijs aan Swizzl te voldoen en de resterende 50% dient Opdrachtgever de dag voorafgaand aan de bootcamp te voldoen aan Swizzl. Indien op de dag van de start van de bootcamp, de laatste 50% niet is voldaan, stuurt Swizzl ter plekke een Tikkie via de Tikkie app aan Opdrachtgever om de betaling alsnog af te ronden. 
 5. 5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft van tijdige betaling van een betaling van Swizzl dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. 
 6. 6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Swizzl verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. 7. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 85,-. 
 8. 8. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 9. 9. Indien Swizzl hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
 10. 10. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald.
 11. 11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag .
 12. 12. Ingeval van liquidatie, faillissement,beslagen/of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Swizzl op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 9 Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging 

 • 1. Swizzl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen: 
 • 2. Opdrachtgever komt de verplichtingen uit de overeenkomsten/of deze voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig na; 
 • a. Swizzl heeft na het sluiten van de overeenkomst kennis genomen van omstandigheden die haar een goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 
 • b. Opdrachtgever betaalt de overeengekomen aanbetaling niet, niet tijdig of volledig;
 • c. Één van de partijen komt te overlijden; 
 • d. Swizzl haar onderneming staakt. 
 • 3. Swizzl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Swizzl kan worden gevergd. 
 • 4. Bij ontbinding van de overeenkomst zijn alle vorderingen van Swizzl op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 • 5. Indien Swizzl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 • 6. Bij opschorting of ontbinding door Swizzl, is Swizzl op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
 • 7. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Swizzl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 
 • 8. Indien Opdrachtgever de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming rechtvaardigt ontbinding, dan is Swizzl gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
 • 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Swizzl, zal Swizzl in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Swizzl extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 
 • 2. Ingeval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Swizzl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Swizzl op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 10 Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging 

 1. 1. Indien Opdrachtgever op enig moment een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht vermeerderd met de eventuele kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
 2. 2. De activiteiten bij een workshop van Swizzl gaan alleen door bij voldoende deelnemers/cliënten, zulks ter beoordeling van Swizzl.
 3. 3. Gemiste lessen/bijeenkomsten/sessies kunnen niet worden ingehaald en gemiste lessen/bijeenkomsten/sessies geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde bedrag.
 4. 4. Inschrijvingen voor activiteiten en coaching kunnen niet meer worden geannuleerd. Restitutie van betaling is niet mogelijk. Voor een training of workshop geldt dat het mogelijk is voor de Opdrachtgever om zijn plaats af te staan aan een derde.
 5. 5. Bij afname door Opdrachtgever van een bootcamp met live workshop kan na betaling van de eerste 50% (14 dagen of korter voor aanvang van de bootcamp) niet meer worden geannuleerd door Opdrachtgever. Deze kosten kunnen dan ook niet meer worden teruggevorderd door Opdrachtgever. De workshop kan enkel in geval van ziekte van Opdrachtgever of andere dringende spoedgevallen (naar oordeel en in overleg met Swizzl) kosteloos worden verplaatst.
 6. 6. Bij annulering door Opdrachtgever korter dan 14 dagen voor aanvang van een online workshop, worden 25% annuleringskosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Opdrachtgever krijgt bij deze annulering de helft van de reeds gedane aanbetaling terug. 
 7. 7. Wanneer de workshop kosteloos kan worden verplaatst blijft de reeds gedane aanbetaling van Opdrachtgever bij Swizzl en wordt een nieuwe datum voor de workshop tussen partijen vastgelegd. 

Artikel 11 Overmacht 

 • 1. Swizzl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
 • 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Swizzl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Swizzl niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
 • 3. Swizzl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Swizzl zijn verbintenis had moeten nakomen. 
 • 4. Swizzl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 • 5. Voor zover Swizzl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Swizzl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

 1. 1. Indien Swizzl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 2. 2. Swizzl is niet aansprakelijk voor enige problemen en/of schade die kan ontstaan ten gevolge van het gebruik van haar website en/of het leveren van de diensten van welke aard ook, waaronder vertraging, spamming of virussen, veroorzaakt door het gebruik van e-mail, gedownload materialen of andere zaken afkomstig van de website van Swizzl. Evenmin kan Swizzl verantwoordelijk worden gesteld voor enig gebrek of onnauwkeurigheid van de informatie verstrekt op de website. 
 3. 3. De totale aansprakelijkheid van Swizzl voor beroepsfouten in de uitvoering
  van een opdracht is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan het voor de werkzaamheden overeengekomen honorarium. In voorgaand geval geldt een maximum van Euro 700,- (zevenhonderd Euro). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het maximale bedrag dat wordt uitgekeerd door een eventuele beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Swizzl. 
 4. 4. Vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Swizzl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Swizzl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Swizzl toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 5. 5. In geval van een onrechtmatige daad van Swizzl, eventuele werknemers van Swizzl of waarvoor Swizzl aansprakelijk gehouden kan worden, is Swizzl slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van schade ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan Euro 1.000,- (duizend Euro) per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade per jaar meer bedragen dan het maximale bedrag dat terzake wordt uitgekeerd door een eventuele verzekeraar van Swizzl. 
 6. 6. Elke aansprakelijkheid van Swizzl voor schade welke is ontstaan als gevolg
  van onvoldoende of onjuiste informatie aan haar verstrekt door of wegens Opdrachtgever is uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever, na het ontstaan van de schade, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Swizzl meldt. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding. Elke aansprakelijkheid van Swizzl vervalt na één jaar. 
 7. 7. Swizzl heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van Opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Swizzl maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken. 
 8. 8. Swizzl is niet aansprakelijk in geval van overmacht. 

Artikel 13 Vrijwaring 

 1. 1. Opdrachtgever vrijwaart Swizzl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Swizzl of door Swizzl ingezette derden toerekenbaar is. Indien Swizzl en uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Swizzl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Swizzl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Swizzl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 14 Persoonsgegevens

 1. 1. Wanneer Swizzl tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zal Swizzl de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken conform haar privacyverklaring en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 2. 2. De verwerking van de persoonsgegevens is niet de primaire opdracht van Swizzl, maar een uitvloeisel van de dienstverlening. Het doel en de middelen van de gegevensverwerking worden door Swizzl bepaald en niet door Opdrachtgever opgelegd. Daardoor is Swizzl zelf verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking en geen verwerker. 
 3. 3. Wanneer een derde persoonsgegevens van Opdrachtgever verwerkt van en/of in opdracht van Swizzl bij het uitvoeren van werkzaamheden zal Swizzl hiervoor een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde. 
 4. 4. De privacyverklaring van Swizzl maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze algemene voorwaarden met daarbij horende de getekende offerte/ overeenkomst voor Opdrachtgever, welke tezamen de Overeenkomst vormen.  

Artikel 15 Klachten

 1. 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Swizzl.
 2. 2. Klachten geven nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.
 3. 3. Indien een klacht gegrond is, zal Swizzl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
 4. 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Swizzl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 16 Geheimhouding en intellectuele eigendom

 1. 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die tussen partijen ter beschikking is gesteld en door verwerking daarvan verkregen resultaten. 
 2. 2. Swizzl en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden. 
 3. 3. Swizzl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 
 4. 4. Alle door Swizzl geproduceerde en/of verstrekte stukken, zoals rapporten,adviezen enz. zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Opdrachtgever en haar bedrijf, en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Swizzl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. 
 5. 5. Opdrachtgever mag de in lid 4 van dit artikel bedoelde stukken vermenigvuldigen voor gebruik in haar eigen bedrijf, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst. 

Artikel 17 Wijziging Algemene voorwaarden 

 1. Swizzl is bevoegd deze algemene voorwaarden en de voorwaarden in de privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen komen in deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring te staan en zullen automatisch van kracht worden op de dag dat zij openbaar worden gemaakt op de websites. Bij afname van iedere opdracht van Swizzl dient Opdrachtgever steeds akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de bijhorende privacyverklaring. 
 2. Wanneer tijdens de uitvoering van een opdracht en/of werkzaamheden door Swizzl, wijzigingen in deze algemene voorwaarden plaatsvinden, zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gebracht via het bij Swizzl bekende e-mailadres. De nieuwe algemene voorwaarden treden één kalendermaand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien Opdrachtgever een wijziging niet wenst te accepteren, heeft hij/zij het recht de overeenkomst kosteloos op te zeggen met inachtneming van artikel 10 van deze algemene voorwaarden. 
 3. Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven gemotiveerd op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt Opdrachtgever geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard. 

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op deze overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij al daar woonachtig en/of gevestigd is. 
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
 3. Voorzover door de Nederlandse rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de Nederlandse bevoegde rechter binnen Rechtbank Zeeland-West Brabant, waar de dienstverlener, Swizzl, is gevestigd. 
 4. In het geval uitleg van deze voorwaarden vereist is, is de Nederlandse tekst te allen tijde bepalend. 
 5. Partijen zullen echter pas beroep hierop doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 6. De mogelijkheden tot arbitrage en/of mediation worden door deze bepaling niet uitgesloten.